• یادداشت وارده؛

    لزوم پاسخگویی کارخانه کاوه سودا به دغدغه های زیست محیطی

    بررسی مطالعات جغرافیایی حوضچه های کارخانه کاوه سودا نشان می دهد که مساحت این لاگون ها در سال ۲۰۱۴حدود ۸۰هکتار بوده ودر سال ۲۰۱۸ به حدود ۲۱۰ هکتار افزایش یافته است.افزایش حدود ۱۳۰هکتارس مساحت لاگون ها چه توجیهی دارد وقتی مقررگردیده است پساب ها از طریق کانال بتنی به دریاچه ارومیه انتقال داده شود!!