• انعکاس بناب گزارش می کند؛

    از آب گل آلود ماهی هم نمی توان گرفت

    آب شرب شهرستان بناب این روزها رنگ دیگری به خود گرفته و گل آلود شده است و مردم نیز مجبور به استفاده از آن، چندین کیلومتر باید بپیمایند و از برخی مناطق تهیه کنند و یا همانی هست که هست و مسئولی هم تا کنون پاسخگوی این پدیده اسفناک در این شهرستان نشده است.