مهر ۱۴۰۲ - انعکاس بناب
آگهی مناقصه شهرداری بناب/ خرید، حمل و تحویل آسفالت پای کار 04 مهر 1402

آگهی مناقصه شهرداری بناب/ خرید، حمل و تحویل آسفالت پای کار

شهرداری بناب در نظر دارد طی برگزاری مناقصه، خرید، حمل و تحویل آسفالت را طبق شرایط ذیل واگذار نماید.