آبان ۱۴۰۲ - انعکاس بناب
آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران توسط اداره کل راه و شهرسازی 09 آبان 1402

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران توسط اداره کل راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد جهت واگذاری پروژه های مرتبط با نیرو رسانی، در دو سال آتی، مطابق آیین نامه بند(ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید.