شهرداری شهر جلفا در نظر دارد محل بازی کودکان در پارک شهر را از طریق برگزاری مزایده طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

  • نویسنده : سلیمان زاده