شهرداری بناب در نظر دارد طی برگزاری مناقصه، خرید، حمل و تحویل آسفالت را طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

  • نویسنده : سلیمان زاده