طی حکمی از جانب فرهاد زکیان مدیر کل منابع انسانیِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آقای مهدی داوری چلقائی به عنوان مدیر جدید ثبت اسناد و املاک مراغه منصوب شد. وی قبل از این معاونت و یک دوره سرپرستی اداره ثبت اسناد بناب و معاونت اداره ثبت مراغه را بر عهده داشت.

طی حکمی از جانب فرهاد زکیان مدیر کل منابع انسانیِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آقای مهدی داوری چلقائی به عنوان مدیر جدید ثبت اسناد و املاک مراغه منصوب شد.

وی قبل از این معاونت و یک دوره سرپرستی اداره ثبت اسناد بناب و معاونت اداره ثبت مراغه را بر عهده داشت.